Condicions generals de contractació

 

Aquestes Condicions generals regulen la relació comercial que sorgeix entre Montserrat Bolet Soler i l’usuari per la contractació realitzada a través dels formularis que Montserrat Bolet Soler posa a la seva disposició al lloc web http://florsvilafrancapenedes.com.
 
La contractació a través dels llocs web de Montserrat Bolet Soler suposa l’acceptació expressa de l’usuari d’aquestes Condicions generals establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de Montserrat Bolet Soler. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d’aplicació per a cada cas. Aquestes Condicions generals són subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa de consumidors i usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, que regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 
Montserrat Bolet Soler es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes en aquestes Condicions generals sense avís previ. Aquestes modificacions es poden realitzar a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i són d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors. No obstant això, Montserrat Bolet Soler es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació amb preferència sobre les aquestes quan ho consideri oportú, la qual cosa ha d’anunciar de la manera i amb el temps oportuns.
 
Per fer efectiva la contractació amb Montserrat Bolet Soler a través del seu lloc web, l’usuari declara expressament que coneix, entén i accepta aquestes Condicions generals de la contractació. De la mateixa manera, l’usuari declara que és major d’edat, que té la capacitat jurídica i d’obrar necessària per accedir als llocs web de Montserrat Bolet Soler i establir un contracte a través d’aquests llocs. L’usuari es fa responsable de tractar de manera confidencial i responsable la seva identitat i la contrasenya obtingudes en el registre com a client i de no cedir-les a altri. Un cop efectuada la compra, l’usuari en rebrà per correu electrònic la confirmació. Aquesta confirmació de comanda i el comprovant de compra, documents que ha d’imprimir l’usuari, no tenen validesa com a factura.
 
Productes i disponibilitat
En compliment de la normativa vigent i, en especial, de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Montserrat Bolet Soler ofereix informació detallada de tots els productes en venda, les característiques i els preus. No obstant això, Montserrat Bolet Soler es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes mitjançant el simple canvi en el contingut del web. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web de Montserrat Bolet Soler es regeixen per les Condicions generals de la contractació vigents. Montserrat Bolet Soler procura una informació al màxim correcta i específica possible, però no pot garantir l’exactitud en les descripcions, ja que els productes exposats poden estar subjectes a petites variacions pel que fa a les especificacions, colors o altres característiques de disseny atesa de la naturalesa dels mateixos productes. Així mateix, l’empresa té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.
 
La disponibilitat dels productes oferts per Montserrat Bolet Soler a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que Montserrat Bolet Soler actualitza l’estoc periòdicament, el producte demanat pel client podria estar esgotat en el moment de fer la comanda. En aquest cas, Montserrat Bolet Soler remet un correu electrònic al client en el qual l’informa de la impossibilitat de complir la comanda.
 
Preus i enviament
El preu que s’indica en tots els productes té inclòs l’IVA o qualsevol altre impost que sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment, excepte error tipogràfic, cas en què Montserrat Bolet Soler ho ha de comunicar al client via correu electrònic abans de procedir a l’enviament del producte.
 
Les despeses d’enviament varien en funció de la població de destinació. Quan es realitza la comanda, en especificar l’adreça d’enviament, es fa un càlcul automàtic de les despeses d’enviament i es comuniquen a l’interessat abans de fer la contractació.
 
Montserrat Bolet Soler disposa d’un termini mínim de 24 hores per fer efectiu l’enviament de la comanda.
 
Pagament
El pagament es fa mitjançant targeta de crèdit.
 
Lliurament i devolucions
La comanda es considera entregada en el moment en què el transportista posa el producte a disposició del destinatari i aquest en signa la recepció en el rebut corresponent. Correspon al destinatari verificar els productes en el moment de la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposa de 7 dies per contactar per correu electrònic amb Montserrat Bolet Soler.
 
Segons el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, segons el que exposen els articles 101 i següents d’aquesta llei, el client té dret al desistiment del producte. Això no obstant, la normativa també preveu un seguit d’excepcions a l’exercici d’aquest dret, que es recullen a l’article 102 lletra b de l’esmentada norma, segons el qual el dret de desistiment no és aplicable als contractes de subministrament de productes que, per la seva naturalesa, no puguin ésser retornats o puguin deteriorar-se, caducar o marcir-se amb rapidesa. Montserrat Bolet Soler s’acull a aquest article atès que els productes que ofereix en el lloc web queden inclosos dins de l’excepció prevista al citat article 102 apartat b del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre i, en conseqüència, queden exceptuats de l’exercici del dret de desistiment que, amb caràcter general, es dóna a les persones consumidores en les relacions de consum a distància.
 
Això no obsta perquè en cas de trencament o pèrdua de tot o part de la comanda per part de l’empresa es procedeixi a una entrega posterior o a la devolució de l’import satisfet i perquè en cas que l’article no hagi estat el demanat per l’usuari Montserrat Bolet Soler es faci càrrec de les despeses de la devolució i del nou enviament.
 
Legislació i jurisdicció aplicable
La relació entre l’usuari i Montserrat Bolet Soler es regeix per la normativa vigent i aplicable i són competents en la resolució de conflictes els òrgans jurisdiccionals propis del territori on Montserrat Bolet Soler té l’àmbit d’actuació.
Powered By OpenCart
La Botiga del Parquet © 2024